Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego  i opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

W ramach pomocy w naszej szkole prowadzone są zajęcia specjalistyczne z dziećmi, które mają różne trudności, przekładające się na problemy z opanowaniem materiału oraz umiejętności szkolnych. Dzięki szerokiej ofercie zajęć żaden uczeń nie zostanie u nas bez pomocy.

Powołaliśmy zespół specjalistów, zapewniający opiekę psychologiczno- pedagogiczną.

Zespół odpowiedzialny jest za:

 • dostosowywanie planów edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci,
 • wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka,
 • tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych,
 • ocenę efektywności działań terapeutycznych.

Zespół pracuje różnokierunkowo, organizując cykliczne spotkania, w celu omówienia potrzeb, programów edukacyjno – terapeutycznych oraz działań wspierających.

Większość prowadzonych działań terapeutycznych odbywa się w naturalnej dla dziecka przestrzeni, czyli w klasie i środowisku rówieśniczym. W naszej szkole edukacja ma charakter wielokierunkowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

W szkole prowadzone są następujące zajęcia specjalistyczne:

 • rewalidacyjne
 • logopedyczne
 • korekcyjno-kompensacyjne
 • gimnastyka korekcyjna
 • indywidualne zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem
 • terapia SI
 • trening Umiejętności Społecznych
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Program profilaktyczny

Pobierz  NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

————————-

Program profilaktyczny

Pobierz  BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

————————-

HORTITERAPIA (ogrodolecznictwo)

Pobierz  „Program zajęć hortiterapeutycznych”

Komentowanie jest wyłączone.