Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

Najważniejszym celem pracy pedagoga specjalnego w Szkole jest wspomaganie uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadzi on rozmowy indywidualne, pomaga w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości i uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Zadania pedagoga specjalnego:

 • Wspiera rozwój i edukację dzieci niepełnosprawnych, trafiających do oddziałów integracyjnych.

 • Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach w tym zakresie.

 • Pełni rolę koordynatora w zespole wspierającym mającym na celu zapewnienie jak najlepszej opieki uczniom ze spe.

 • Wraz z psychologiem prowadzi zajęcia o charakterze profilaktycznym.

 • Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.

 • Na bieżąco współpracuje z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

 • Zapewnia opiekę pedagogiczną uczniom oraz zapewnia wsparcie rodzicom i nauczycielom.

 • Udziela informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowuje oddziaływania rodzicielskie.

 • Prowadzi badania i działania diagnostyczne w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia: mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły.

 • Współpracuje z nauczycielami w zakresie  rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.

 • Współpracuje z asystentem rodziny, kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym, itp.

Komentowanie jest wyłączone.