• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Rok szkolny 2023/24

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie I odbywają się od września 2023 roku w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Głównym celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz eliminacja niepowodzeń szkolnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia, rozbudzanie motywacji do pracy, stosowanie zróżnicowanych i ciekawych ćwiczeń w warunkach innych niż podczas zajęć lekcyjnych. Uczniowie wykonują zadania na zajęciach w grupach, w parach i indywidualnie na miarę swoich możliwości. Podczas zajęć obowiązuje swobodna atmosfera i zasada współpracy. Chcąc osiągnąć zamierzone cele nauczyciel stosuje różnorodne metody aktywizujące. Często na zajęciach wykorzystuje formy zabawowe i pracę z komputerem. Przeplata je typowymi ćwiczeniami, co sprzyja prawidłowej koncentracji uwagi.

W spotkaniach uczestniczą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co wpływa na wzajemną integrację grupy oraz wspomaga proces komunikacji pomiędzy uczniami.

W roku szkolnym 2023/ 2024 zajęcia prowadzi mgr Julita Sakowicz

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów klasy III

Zajęcia te mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, logicznego myślenia, stosowania poznanych reguł. Zajęcia prowadzone są w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Cele:
– wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,

– rozwijanie motywacji do nauki i zdobywania wiedzy,

– ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach,

– pomoc uczniom w zdobywaniu pewności siebie, poznaniu własnych możliwości,

-motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce,

– przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności,

– rozwijanie motywacji do nauki, wdrażanie do wysiłku umysłowego, do systematycznej pracy, samokontroli błędów,

– poszerzanie umiejętności społecznych,

– podnoszenie zdolności komunikacyjnych.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia prowadzi mgr Ewa Giełda.

 


 

Komentowanie jest wyłączone.