• Gimnastyka smyka OP ,,D’’

Ruch należy do najbardziej naturalnych i charakterystycznych cech wczesnych faz rozwoju osobowego człowieka. W wychowaniu fizycznym chodzi, zatem o wspieranie, pielęgnowanie i zachowanie jego form naturalnych, a także takie kierowanie rozwojem cech motoryki, aby można było rozwijać i kształtować umiejętności ruchowe.

Okres przedszkolny i młodszy wiek szkolny stanowią bardzo dobrą bazę wyjściową i są dobrym okresem dla prawidłowego kształtowania cech somatycznych i motorycznych. Okres ten należy także do tej fazy rozwojowej, w której ruch i hartowanie organizmu mają znaczący wpływ na zwiększenie odporności na szkodliwy wpływ środowiska zewnętrznego. Cechy osobnicze kształtują się zgodnie z ustalonym prawem, w myśl, którego, ćwiczony i pobudzany narząd dokonali się, zwiększa się jego objętość, a jego możliwości pracy i działania podnoszą się i utrwalają. Zasadniczym, zatem bodźcem rozwojowym i naturalną formą działania jest spontaniczny, wszechstronnie rozumiany ruch .

Ciekawą i interesującą formą ćwiczeń dla wszystkich grup wiekowych, a zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym są różnorodne gry i zabawy ruchowe, które służą jednocześnie, jako podstawowy środek do realizacji zadań wychowania fizycznego. Gry i zabawy są akceptowaną przez dzieci i atrakcyjną formą działania, gdyż charakteryzują się dużą różnorodnością, prostotą ruchów, dają swobodę. Dzieci mają możliwość wyboru rozwiązań i sprawdzenia się z rówieśnikami. Zabawy ruchowe są oparte na prostych formach ruchów motorycznych, takich jak: chód, bieg, skok, czworakowanie, pełzanie, rzucanie oraz na rywalizacji indywidualnej. Gry ruchowe są natomiast wyższą formą zabaw, w której udział biorą drużyny rywalizujące ze sobą o zwycięstwo.

W profilaktyce wad postawy zarówno zabawy jak i gry ruchowe stanowią niezbędny czynnik w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała, zatem w programach wychowania fizycznego powinny znaleźć właściwe sobie zastosowanie i miejsce .

 

Cel główny:

 • propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu.

Cele szczegółowe:

 • dziecko chętnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych,

 • dziecko wie, że musi dbać o prawidłową postawę ciała,

 • dziecko wie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie,

 • dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku,

 • dziecko jest sprawne ruchowo,

 • dziecko poznaje zasady rywalizacji sportowej,

 • dziecko starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia,

 • dziecko poznaje możliwości swojego ciała,

 • dziecko słucha poleceń nauczyciela i właściwie reaguje,

 • dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku,

 • dziecko współdziała w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej,

 • nabywanie wiedzy i umiejętności społecznych,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności,
 • poszerzanie umiejętności społecznych,
 • podnoszenie zdolności komunikacyjnych,
 • poprawa tempa pracy i umiejętności koncentrowania się na zadaniu,
 • budowanie pozytywnej samooceny i adekwatnego poczucia własnej wartości uczniów,
 • doskonalenie zdolności wzrokowych i manualnych oraz ich integracji,
 • wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci oraz dbanie o prawidłowe relacje z rówieśnikami, rozwijanie samoświadomości, integrowanie z grupą przedszkolną,
 • nabywanie wiedzy i umiejętności przedszkolnych.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia prowadzi mgr Kostko Karolina.

Komentowanie jest wyłączone.