• Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Rok szkolny 2023/24

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów klasy V

Nadrzędnym celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.

Cele główne:

 • pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności,
 • umożliwienie dzieciom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania,
 • budowanie samooceny uczniów,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych,
 • przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec dalszego procesu nauczania,
 • poszerzanie umiejętności społecznych,
 • podnoszenie zdolności komunikacyjnych,
 • integracja uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Podczas zajęć dąży się do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno- motorycznych poprzez:

 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • usprawnianie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • doskonalenie techniki i tempa czytania,
 • przezwyciężanie specyficznych błędów i trudności w pisaniu,
 • kształcenie i doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi,
 • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
 • usprawnianie analizy i syntezy słuchowej, percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowej.

 

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia prowadzi mgr Ewa Giełda.

 

 


Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia powinna być niewielka, najbardziej pożądana to kilkuosobowa, do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć.

Stosuje się tu różne formy i metody pomocy, urozmaicone wieloma grami edukacyjnymi, programami komputerowymi i podłogą multimedialną.

Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych poprzez:

– ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,

– ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,

– doskonalenie sprawności ruchowej,

– polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,

– usprawnianie funkcji słuchowej,

– doskonalenie sprawności manualnej,

– kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,

– poprawę umiejętności czytania,

– usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,

– doskonalenie umiejętności pisania,

– poprawę umiejętności liczenia wraz z wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych,

– ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.

Podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych stosuje się również inne pokrewne elementy technik stymulujących rozwój umiejętności szkolnych dziecka, np.:

– elementy arteterapii,

– Kinezjologia Edukacyjna, metoda Dennisona,

– elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

– elementy Integracji Sensorycznej,

– metody relaksacyjne.

Komentowanie jest wyłączone.