• Koło języka angielskiego

Koło edukacyjne

języka angielskiego klasy IV

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

 w Janowszczyźnie

 rok 2020/2021

 

Ogólna charakterystyka programu:

Koło języka angielskiego dla klasy czwartej powstało w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły, opanowania podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienia się
z systemem fonetycznym, poszerzenia wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz zmotywowania do dalszej nauki języka angielskiego. Zajęcia oparte będą na ćwiczeniach komunikacyjnych pozwolą spędzić uczestnikom czas wolny w sposób przyjemny
i pożyteczny. Cele te możliwe będą do osiągnięcia przez: pobudzające wyobraźnię ćwiczenia komunikacyjne, zajęcia w formie zabawy, integrację z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na pozostałych lekcjach, przygotowanie do korzystania ze słowników i programów komputerowych.

Na zajęcia przeznaczona jest jedna godzina tygodniowo. Tematyka zajęć może zostać nieznacznie zmodyfikowana w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów.

Cele szczegółowe zajęć:

Sprawność słuchania

 • stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń nauczyciela i reagowania na nie,
 • rozwijanie umiejętności słuchania w celu zrozumienia sytuacji,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia kontekstu,
 • rozwijanie umiejętności wybierania szczegółowych informacji z tekstów.

Sprawność mówienia

 • zachęcanie do swobodnej wypowiedzi,
 • kształtowanie poprawnej wymowy i intonacji,
 • wyrabianie nawyków językowych przez powtarzanie chóralne i indywidualne.

Sprawność czytania

 • rozwijanie umiejętności czytania na głos,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania słów i kojarzenia ich z wymową,
 • rozwijanie zamiłowania do czytania dla przyjemności.

Sprawność pisania

 • rozwijanie umiejętności pisania pojedynczych zdań i krótkich tekstów,
 • zachęcanie do swobodnych wypowiedzi pisemnych.

 

Tematyka programu jest oparta na treściach podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego dla II etapu edukacyjnego oraz wzbogacona o treści kulturowe krajów anglojęzycznych.

 1. Praktyczna nauka korzystania ze słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego.
 2. Zawieranie znajomości.
 3. Szkoła – system edukacji, przedmioty szkolne.
 4. Zwyczaje kulinarne – zamawianie jedzenia.
 5. Udzielanie wskazówek.
 6. Halloween.
 7. Bonfire Night.
 8. Sporty charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii.
 9. Zwyczaje Bożonarodzeniowe.
 10. Zgadnij, kto to? – Opisywanie ludzi.
 11. Zimowe formy aktywności.
 12. Walentynki – pisanie wiersza.
 13. U lekarza.
 14. Opisywanie pogody.
 15. Regiony w Wielkiej Brytanii – Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia.
 16. Recykling.
 17. Wizyta w Buckingham Palace.
 18. Zwyczaje Wielkanocne.
 19. Popularne zawody.
 20. Ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania.
 21. Muzyka.
 22. Pisanie pocztówek.
 23. Czas present continuous.
 24. Kalendarz: dni, miesiące, lata, daty.
 25. Nazwy miejsc w mieście.
 26. Państwa i narodowości.
 27. Czasownik „have got”.
 28. Wskazywanie drogi.
 29. Stopniowanie przymiotników.
 30. Pisanie listu do przyjaciela.

Metody nauczania.
a) Metoda TPR (metoda Reagowania Całym Ciałem) – jest bardzo przydatna w pracy
z młodszymi dziećmi gdyż wykorzystuje ruch w nauce języka. Zakłada ona, że uczniowie pokazują zrozumienie nauczyciela ruchem lub gestem, a nauczyciel wspomaga swoje polecenia językiem ciała.

 1. b) Metoda Komunikacyjna – dzieci uczą się poprzez możliwość komunikowania się
  z nauczycielem w języku angielskim w realnych, zaistniałych na zajęciach sytuacjach.
 2. c) Metoda audiolingwalna – jest bardzo często wykorzystywana w nauczaniu na poziomie początkowym. Przydatne okazuje się powtarzanie za wzorem chóralne i indywidualne, wielokrotne powtarzanie wyrażeń, zwrotów, słów i zdań oraz uczenie się na pamięć wierszyków, rymowanek i piosenek. Metoda ta rozwija zarówno sprawność słuchania, jak
  i mówienia.
 3. d) Gry i piosenki – okres beztekstowy bazuje głównie na tej formie zapamiętywania języka. Wprowadzając ćwiczenia w postaci gier przypominamy dzieciom ich zabawy i sprawiamy, że zajęcia są bardziej atrakcyjne.
 4. e) Opowiadanie historyjek lub czytanie bajek- wprowadza atmosferę koncentracji
  i słuchania. Bajki służą rozwijaniu rozumienia tekstu słuchanego.
 5. f) Drama- polega na odgrywaniu lub improwizowaniu scenek. Metoda ta jest ważna w pracy z dziećmi, ponieważ działa na wyobraźnię, uczy współpracy z innymi, pracy w grupie
  i komunikacji.
 6. g) Zajęcia plastyczne są istotnym elementem pracy w nauczaniu zintegrowanym. Ułatwiają poznanie języka i służą utrwalaniu słownictwa. Tego typu ćwiczenia wykorzystują naturalną aktywność dzieci i umożliwiają uczenie się przez działanie.

Formy pracy: praca w całej grupie uczniów kierowana przez nauczyciela, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.

Pomoce naukowe i środki nauczania: magnetofon, płyty, kserokopie, plakaty, plansze, mapy, duże ilustracje, zabawki, materiały autentyczne, np. zdjęcia, przybory i materiały plastyczne, słowniki obrazkowe, zestawy gier i zabaw językowych, mata do kodowania, ozoboty, komputer z dostępem do Internetu.

 

 Edyta Płocharczyk

Komentowanie jest wyłączone.