• Koło języka angielskiego

Rok szkolny 2023/24

Koło edukacyjne języka angielskiego klasy VI

Koło języka angielskiego powstało w celu opanowania przez uczniów podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienia z systemem fonetycznym, poszerzenia wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz zmotywowania dzieci do dalszej nauki języka angielskiego. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach komunikacyjnych, pobudzających wyobraźnię. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadomie posługiwać się językiem. Koło rozwija cztery sprawności językowe, tj. słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Tematyka programu obejmuje zagadnienia pozwalające ćwiczenie funkcji językowych, np. udzielanie informacji, wskazówek, pisanie pocztówek. Dzięki zajęciom uczeń potrafi znaleźć niezbędne informacje korzystając z Internetu i wykonać ćwiczenia w programie do nauki języka obcego.

 

Koło języka angielskiego klas VII-VIII

Program zajęć został opracowany w oparciu o program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego, uwzględniając treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Głównym celem zajęć jest poszerzanie i utrwalanie wiedzy, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i konkursów przedmiotowych. Zajęcia poszerzają wiedzę o takie umiejętności jak: mówienie, czytanie, czy oglądanie filmów w oryginale z napisami. Służy także zmotywowaniu uczniów do nauki języka obcego z wykorzystaniem muzycznych utworów anglojęzycznych wykonawców. Podstawą koła są różnorodne testy i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne oraz praca z komputerem z dostępem do internetu w szkolnej pracowni internetowej. Wszystkie działania mają na celu utrwalenie wiedzy zdobytej w ciekawy i aktywny sposób, co wpływa na wszechstronny rozwój ucznia, pobudza jego kreatywne myślenie i czyni pracę bardziej efektywną i twórczą.

 

Język angielski w oddziałach przedszkolnych

Głównym celem zajęć jest motywowanie dzieci do nauki nowych słów, piosenek, rymowanek oraz rozwijanie zainteresowań dzieci językiem obcym. Tematyka zajęć oscyluje wokół najbliższego otoczenia uczniów. Podczas nauki języka angielskiego wykorzystywane są krótkie historyjki obrazkowe, zabawy ruchowe, taniec, piosenki, gry dydaktyczne oraz działania artystyczne. Dzieci uczą się liczyć w języku angielskim, poznają nazwy kolorów, zwierząt, części ciała, zabawki, produkty spożywcze czy zawody. Uczą się przedstawiać w języku angielskim, rozumieją proste polecenia słowne i prawidłowo na nie reagują. Zajęcia rozwijają także kompetencje językowe, pewność siebie oraz wiarę we własne możliwości.

 


Koło edukacyjne

języka angielskiego klasy IV

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

 w Janowszczyźnie

 rok 2020/2021

 

Ogólna charakterystyka programu:

Koło języka angielskiego dla klasy czwartej powstało w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły, opanowania podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienia się
z systemem fonetycznym, poszerzenia wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz zmotywowania do dalszej nauki języka angielskiego. Zajęcia oparte będą na ćwiczeniach komunikacyjnych pozwolą spędzić uczestnikom czas wolny w sposób przyjemny
i pożyteczny. Cele te możliwe będą do osiągnięcia przez: pobudzające wyobraźnię ćwiczenia komunikacyjne, zajęcia w formie zabawy, integrację z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na pozostałych lekcjach, przygotowanie do korzystania ze słowników i programów komputerowych.

Na zajęcia przeznaczona jest jedna godzina tygodniowo. Tematyka zajęć może zostać nieznacznie zmodyfikowana w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów.

Cele szczegółowe zajęć:

Sprawność słuchania

 • stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń nauczyciela i reagowania na nie,
 • rozwijanie umiejętności słuchania w celu zrozumienia sytuacji,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia kontekstu,
 • rozwijanie umiejętności wybierania szczegółowych informacji z tekstów.

Sprawność mówienia

 • zachęcanie do swobodnej wypowiedzi,
 • kształtowanie poprawnej wymowy i intonacji,
 • wyrabianie nawyków językowych przez powtarzanie chóralne i indywidualne.

Sprawność czytania

 • rozwijanie umiejętności czytania na głos,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania słów i kojarzenia ich z wymową,
 • rozwijanie zamiłowania do czytania dla przyjemności.

Sprawność pisania

 • rozwijanie umiejętności pisania pojedynczych zdań i krótkich tekstów,
 • zachęcanie do swobodnych wypowiedzi pisemnych.

 

Tematyka programu jest oparta na treściach podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego dla II etapu edukacyjnego oraz wzbogacona o treści kulturowe krajów anglojęzycznych.

 1. Praktyczna nauka korzystania ze słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego.
 2. Zawieranie znajomości.
 3. Szkoła – system edukacji, przedmioty szkolne.
 4. Zwyczaje kulinarne – zamawianie jedzenia.
 5. Udzielanie wskazówek.
 6. Halloween.
 7. Bonfire Night.
 8. Sporty charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii.
 9. Zwyczaje Bożonarodzeniowe.
 10. Zgadnij, kto to? – Opisywanie ludzi.
 11. Zimowe formy aktywności.
 12. Walentynki – pisanie wiersza.
 13. U lekarza.
 14. Opisywanie pogody.
 15. Regiony w Wielkiej Brytanii – Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia.
 16. Recykling.
 17. Wizyta w Buckingham Palace.
 18. Zwyczaje Wielkanocne.
 19. Popularne zawody.
 20. Ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania.
 21. Muzyka.
 22. Pisanie pocztówek.
 23. Czas present continuous.
 24. Kalendarz: dni, miesiące, lata, daty.
 25. Nazwy miejsc w mieście.
 26. Państwa i narodowości.
 27. Czasownik „have got”.
 28. Wskazywanie drogi.
 29. Stopniowanie przymiotników.
 30. Pisanie listu do przyjaciela.

Metody nauczania.
a) Metoda TPR (metoda Reagowania Całym Ciałem) – jest bardzo przydatna w pracy
z młodszymi dziećmi gdyż wykorzystuje ruch w nauce języka. Zakłada ona, że uczniowie pokazują zrozumienie nauczyciela ruchem lub gestem, a nauczyciel wspomaga swoje polecenia językiem ciała.

 1. b) Metoda Komunikacyjna – dzieci uczą się poprzez możliwość komunikowania się
  z nauczycielem w języku angielskim w realnych, zaistniałych na zajęciach sytuacjach.
 2. c) Metoda audiolingwalna – jest bardzo często wykorzystywana w nauczaniu na poziomie początkowym. Przydatne okazuje się powtarzanie za wzorem chóralne i indywidualne, wielokrotne powtarzanie wyrażeń, zwrotów, słów i zdań oraz uczenie się na pamięć wierszyków, rymowanek i piosenek. Metoda ta rozwija zarówno sprawność słuchania, jak
  i mówienia.
 3. d) Gry i piosenki – okres beztekstowy bazuje głównie na tej formie zapamiętywania języka. Wprowadzając ćwiczenia w postaci gier przypominamy dzieciom ich zabawy i sprawiamy, że zajęcia są bardziej atrakcyjne.
 4. e) Opowiadanie historyjek lub czytanie bajek- wprowadza atmosferę koncentracji
  i słuchania. Bajki służą rozwijaniu rozumienia tekstu słuchanego.
 5. f) Drama- polega na odgrywaniu lub improwizowaniu scenek. Metoda ta jest ważna w pracy z dziećmi, ponieważ działa na wyobraźnię, uczy współpracy z innymi, pracy w grupie
  i komunikacji.
 6. g) Zajęcia plastyczne są istotnym elementem pracy w nauczaniu zintegrowanym. Ułatwiają poznanie języka i służą utrwalaniu słownictwa. Tego typu ćwiczenia wykorzystują naturalną aktywność dzieci i umożliwiają uczenie się przez działanie.

Formy pracy: praca w całej grupie uczniów kierowana przez nauczyciela, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.

Pomoce naukowe i środki nauczania: magnetofon, płyty, kserokopie, plakaty, plansze, mapy, duże ilustracje, zabawki, materiały autentyczne, np. zdjęcia, przybory i materiały plastyczne, słowniki obrazkowe, zestawy gier i zabaw językowych, mata do kodowania, ozoboty, komputer z dostępem do Internetu.

 

 Edyta Płocharczyk

Komentowanie jest wyłączone.