• Zajęcia sportowe w OP,,C’’

Ruch jest przejawem życia, a aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo, jak pożywienia i powietrza. Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój: fizyczny, umysłowy, emocjonalny i społeczny. Szczególnie w wieku przedszkolnym poruszanie się jest ważnym środkiem zdobywania informacji na temat otaczającego świata. Przez ruch dziecko ma możliwość poznawania siebie samego, własnego ciała i własnych możliwości, oszacowania swoich umiejętności, a także rozwijania wiary we własne siły oraz zdobywania w trakcie zabaw ruchowych społecznych doświadczeń z innymi osobami. Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wówczas pewnych umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali. W okresie tym aktywność ruchowa przyczynia się w znaczącym stopniu do wzmocnienia odporności organizmu na szkodliwy wpływ czynników środowiskowych, a umiejętności ruchowe często wyznaczają pozycję dziecka w grupie rówieśniczej. Dlatego należy dbać o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu. Jeżeli dziecko w wieku przedszkolnym będzie poddawane systematycznym ćwiczeniom, odpowiadającym jego rozwojowi i naturalnym zainteresowaniom, może osiągnąć wysoki poziom sprawności ruchowej.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu przez jedną godzinę.

Cel główny:

 • propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu

Cele szczegółowe:

 • dziecko chętnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych

 • dziecko wie, że musi dbać o prawidłową postawę ciała,

 • dziecko wie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie,

 • dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku,

 • dziecko jest sprawne ruchowo,

 • dziecko poznaje zasady rywalizacji sportowej,

 • dziecko starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia,

 • dziecko poznaje możliwości swojego ciała,

 • dziecko słucha poleceń nauczyciela i właściwie reaguje,

 • dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku,

 • dziecko współdziała w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej,

 • nabywanie wiedzy i umiejętności społecznych,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności,
 • podnoszenie zdolności komunikacyjnych,
 • poprawa tempa pracy i umiejętności koncentrowania się na zadaniu,
 • budowanie pozytywnej samooceny i adekwatnego poczucia własnej wartości uczniów,
 • doskonalenie zdolności wzrokowych i manualnych oraz ich integracji,
 • wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci oraz dbanie o prawidłowe relacje z rówieśnikami, rozwijanie samoświadomości, integrowanie z grupą przedszkolną,
 • nabywanie wiedzy i umiejętności przedszkolnych.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia prowadzi mgr Kostko Karolina.

Komentowanie jest wyłączone.