• Koło Młodego Odkrywcy

Rok szkolny 2023/24

KOŁO MŁODEGO ODKRYWCY W KLASIE I

Zajęcia mają na celu spełnienie potrzeb dzieci i rozwój ich zainteresowań w zakresie eksperymentowania. Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe doświadczenia. Podczas zajęć u uczniów rozbudzana jest ich ciekawość świata. Uczniowie uczą się prowadzenia obserwacji oraz wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.


CELE:

– nabywanie wiedzy i umiejętności szkolnych,

– rozwijanie zainteresowań i zdolności,

– rozwijanie ciekawości badawczej uczniów,

poszerzanie umiejętności społecznych,

– rozwijanie umiejętności współdziałania i budowania więzi w grupie,

podnoszenie zdolności komunikacyjnych,

– rozbudzanie zainteresowania do samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń,

– poprawa tempa pracy i umiejętności koncentrowania się na zadaniu,

– rozbudzanie twórczej i kreatywnej postawy,

– budowanie  pozytywnej samooceny i adekwatnego poczucia własnej wartości ucznia.

Aleksandra Sokołowicz

 

Koło Młodego Odkrywcy w klasie III

„Zielony detektyw” – krok po kroku poznajemy pory roku.
Jedną z najważniejszych zasad w nauczaniu przyrody jest jak najszersze stosowanie metod obserwacyjnych i doświadczeń, gdyż dziecko wówczas najlepiej przyswaja i rozumie nowe treści. Poznaje je w sposób twórczy, aktywny i angażuje w ten proces różne zmysły. Taką możliwość stwarzają zajęcia oparte na różnego typu obserwacjach. Zajęcia podczas których uczeń samodzielnie wykonuje proste doświadczenia, określa ich wyniki i formułuje wnioski, uczestniczy w wycieczkach poznając w ten sposób bliższe i dalsze środowisko naturalne i ich mieszkańców.
Program zajęć KOŁA MŁODYCH ODKRYWCÓW jest skierowany do uczniów klasy III, którzy interesują się tematyką przyrodniczą. Zajęcia mają charakter integralny, dają możliwość nauczycielowi tworzenia własnych ośrodków tematycznych. Mają charakter otwarty i istnieje możliwość dokonywania zmian w zakresie treści kształcenia. Często doświadczalne podejście nauczyciela do zaistniałego problemu na długo może zachęcić młodego człowieka do twórczego spojrzenia na świat. Przebieg zajęć zależny jest od samych dzieci, ich wiedzy wyjściowej i wiadomości, przeżyć, opinii na dany temat.

Cele zajęć:
– nabywanie wiadomości i umiejętności szkolnych,
– poszerzanie umiejętności społecznych,
– podnoszenie zdolności komunikacyjnych,
– integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co przyczynia się do socjalizacji poziomu nauki i umiejętności pracy w grupie,
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów.
– rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
– rozwijanie i wzmacnianie naturalnego pędu do poznawania świata, planowania własnych badań, testowania własnych hipotez,
– kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych kolegów,
– doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji,
– zdobycie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji,
– rozbudzanie świadomości ekologicznej.

 

 


KOŁO MŁODEGO ODKRYWCY KLASA I

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie

 

Głównym założeniem zajęć jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka. Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia. Właściwości zabawy badawczej można też rozpatrywać uwzględniając ogólne cechy zabaw. A zatem zabawa badawcza jest działaniem swobodnym, spontanicznym, gdyż dziecko podejmuje ją z własnej woli, aby zaspokoić potrzeby poznawcze. Jest działaniem bezinteresownym, dla dziecka najważniejsze jest samo działanie, a korzyścią może być zaspokojenie potrzeby poznawczej.

Celem głównym jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Podczas zajęć wykorzystujemy różne metody i techniki, a także różnego rodzaju środki dydaktyczne (gry dydaktyczne, mapy, albumy, własne pomoce, materiały potrzebne do prowadzenia doświadczeń, tablica interaktywna, podłoga interaktywna oraz prezentacje i gry multimedialne itp.), które motywują i wspierają dzieci w pracy. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

Koło Młodego odkrywcy w klasie II

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie

 
             Okres szkolny to czas, w którym dzieci wszystkim się interesują. Podążają wciąż do uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. W trakcie tego eksperymentują, doświadczają, badają. Jest to podstawa do budowania ich wiedzy i świadomości nie tylko naukowej ale również społecznej i ekologicznej.

           KOŁO  MŁODYCH ODKRYWCÓW jest skierowane do uczniów klasy II, którzy chcą pogłębiać swoją wiedze nie tylko z tematyki przyrodniczej ale również z zakresu geografii, ekologii i chemii.  Zajęcia utrwalają zasady współpracy, współdziałania, porozumienia i bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń. Rozwijają wrażliwość na piękno, delikatność ale pozwalają poznać nową rzeczywistość.

W realizacji zajęć wykorzystane są: gry dydaktyczne, mapy, albumy,  własne pomoce, materiały potrzebne do prowadzenia doświadczeń, tablica interaktywna, podłoga interaktywna oraz prezentacje i gry multimedialne. W pełni jest wykorzystywane środowisko naturalne i sztuczne otaczające nas na co dzień. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

 

Koło Młodych odkrywców klasa III

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie

zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 min.

Cele:

– rozwijanie samodzielności w dochodzeniu do wiedzy,
– rozbudzanie i wzmacnianie pasji badawczej,
– rozbudzanie ciekawości świata,
– wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych,
– zwracanie uwagi na przejawianie się uzdolnień dzieci i dawanie im maksymalnych możliwości przejawiania ich,
– motywowanie do wykazywania własnej inwencji,
– stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczego rozwiązywania problemów,
– motywowanie do poszerzania wiedzy,
– nabywanie wiedzy przez uczniów w sposób atrakcyjny i bardziej trwały,
– pogłębianie umiejętności analizowania i wnioskowania.

Metody:

– metody słowne: dyskusje, debaty,
– gry dydaktyczne i symulacyjne,
– zajęcia terenowe, wycieczki,
– obserwacje, doświadczenia i eksperymenty,
– gazetki tematyczne,
– pokazy filmów wideo,
– metody aktywizujące: burza mózgów, drzewo decyzyjne, itp.

Komentowanie jest wyłączone.