• Koło Młodego Odkrywcy

KOŁO MŁODEGO ODKRYWCY KLASA I

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie

 

Głównym założeniem zajęć jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka. Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia. Właściwości zabawy badawczej można też rozpatrywać uwzględniając ogólne cechy zabaw. A zatem zabawa badawcza jest działaniem swobodnym, spontanicznym, gdyż dziecko podejmuje ją z własnej woli, aby zaspokoić potrzeby poznawcze. Jest działaniem bezinteresownym, dla dziecka najważniejsze jest samo działanie, a korzyścią może być zaspokojenie potrzeby poznawczej.

Celem głównym jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Podczas zajęć wykorzystujemy różne metody i techniki, a także różnego rodzaju środki dydaktyczne (gry dydaktyczne, mapy, albumy, własne pomoce, materiały potrzebne do prowadzenia doświadczeń, tablica interaktywna, podłoga interaktywna oraz prezentacje i gry multimedialne itp.), które motywują i wspierają dzieci w pracy. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

Koło Młodego odkrywcy w klasie II

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie

 
             Okres szkolny to czas, w którym dzieci wszystkim się interesują. Podążają wciąż do uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. W trakcie tego eksperymentują, doświadczają, badają. Jest to podstawa do budowania ich wiedzy i świadomości nie tylko naukowej ale również społecznej i ekologicznej.

           KOŁO  MŁODYCH ODKRYWCÓW jest skierowane do uczniów klasy II, którzy chcą pogłębiać swoją wiedze nie tylko z tematyki przyrodniczej ale również z zakresu geografii, ekologii i chemii.  Zajęcia utrwalają zasady współpracy, współdziałania, porozumienia i bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń. Rozwijają wrażliwość na piękno, delikatność ale pozwalają poznać nową rzeczywistość.

W realizacji zajęć wykorzystane są: gry dydaktyczne, mapy, albumy,  własne pomoce, materiały potrzebne do prowadzenia doświadczeń, tablica interaktywna, podłoga interaktywna oraz prezentacje i gry multimedialne. W pełni jest wykorzystywane środowisko naturalne i sztuczne otaczające nas na co dzień. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

 

Koło Młodych odkrywców klasa III

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie

zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 min.

Cele:

– rozwijanie samodzielności w dochodzeniu do wiedzy,
– rozbudzanie i wzmacnianie pasji badawczej,
– rozbudzanie ciekawości świata,
– wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych,
– zwracanie uwagi na przejawianie się uzdolnień dzieci i dawanie im maksymalnych możliwości przejawiania ich,
– motywowanie do wykazywania własnej inwencji,
– stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczego rozwiązywania problemów,
– motywowanie do poszerzania wiedzy,
– nabywanie wiedzy przez uczniów w sposób atrakcyjny i bardziej trwały,
– pogłębianie umiejętności analizowania i wnioskowania.

Metody:

– metody słowne: dyskusje, debaty,
– gry dydaktyczne i symulacyjne,
– zajęcia terenowe, wycieczki,
– obserwacje, doświadczenia i eksperymenty,
– gazetki tematyczne,
– pokazy filmów wideo,
– metody aktywizujące: burza mózgów, drzewo decyzyjne, itp.

Komentowanie jest wyłączone.