• Hortiterapia

Rok szkolny 2023/24

 


HORTITERAPIA (ogrodolecznictwo)

 

Zajęcia są prowadzone w wymiarze: 1 godzina tygodniowo

Na zajęciach są realizowane następujące cele ogólne:

 1. Wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci i młodzieży szkolnej
 2. Wykorzystanie bogactwa świata przyrodniczego oraz bodźców płynących z otoczenia naturalnego do wspomagania procesów nauczania, terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Zarówno jak i cele szczegółowe:

 1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody oraz na estetykę najbliższego otoczenia człowieka, jakim jest ogród przyszkolny czy przydomowy,
 2. Wdrażanie dzieci i młodzieży do pracy na rzecz wspólnego dobra poprzez wspólną pielęgnację szkolnego ogrodu,
 3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży poprzez wskazywanie pozytywnych efektów wykonywanej pracy,
 5. Rozwijanie poczucia poszanowania pracy własnej i innych osób,
 6. Wykorzystanie właściwości roślin do wzbogacenia jakości życia dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie ich zasobów wiedzy i umiejętności, zasobów słownictwa, zasobów odbieranych bodźców z otoczenia,
 7. Poprawa kondycji fizycznej i odporności poprzez fizyczne prace w ogrodzie, spacery i przebywanie na świeżym powietrzu,
 8. Usprawnienie narządów wzroku, słuchu, smaku, ruchu, węchu poprzez wykorzystanie właściwości elementów przyrodniczych: barw, smaków, zapachów, faktury, plastyczności, wydawanych dźwięków,
 9. Rozwijanie kreatywności poprzez planowanie rodzaju pracy i jej etapów, wykorzystanie elementów przyrodniczych do tworzenia prac plastycznych.
 10. Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawisk lub wykonanych czynności,
 11. Rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie precyzyjnych czynności,
 12. Rozwijanie zdolności społecznych poprzez wspólną pracę i wspólny wysiłek,
 13. Rozwijanie i utrwalanie nawyku zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac ogrodniczych i warsztatowych.

FORMY PRACY:

Indywidualna i grupowa

 • Forma czynna: aktywna praca fizyczna w zieleńcu i ogrodzie szkolnym, polegająca na wykonaniu określonych zadań związanych z uprawą i pielęgnacją roślin; Wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych
  i o tematyce przyrodniczej.
 • Forma bierna: obcowanie z przyrodą, polegające na spacerowaniu, odpoczynku
  w ogrodzie czy zieleńcu, wsłuchiwaniu się w dźwięki natury, rozpoznawanie zapachów, smaków, wykorzystanie materiałów multimedialnych, książek, prasy, gier w celu poszerzenia wiedzy o przyrodzie, roślinach, ogrodach.

METODY PRACY:

 • instruktaż,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • pogadanka,
 • pokaz i obserwacja,
 • metody audiowizualne;
 • nauka przez zabawę

Komentowanie jest wyłączone.