• Doradztwo zawodowe

Program doradztwa zawodowego

w Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie

rok szkolny 2023/2024

1. Główne cele realizacji doradztwa zawodowego:

Celem zajęć jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji. Podczas zajęć ważne jest również dbanie o socjalizację i integrację uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Uczniowie potrzebują zachęty i pochwał za każde, nawet najmniejsze osiągnięcie. Ważne jest włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie klasy, kontakt z innymi uczniami i znalezienie im odpowiednich ról w działaniach grupowych.

Cele szczegółowe:

1. Poznawanie własnych zainteresowań i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju.

2. Poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy.

3. Znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się. Wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Cele terapeutyczne:

 • uczenie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, zdobywanie współpracy i wzajemnej pomocy,

 • uczenie przestrzegania reguł panujących na zajęciach,

 • kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy,

 • uświadomienie i akceptację mocnych i słabych stron, poznanie i nazywanie własnych uczuć,

 • stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesów.

Przewidziane w programie działania związane z doradztwem zawodowym są powiązane z treściami kształcenia ogólnego, co umożliwia uczniom dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego się uczą, a swoją dalszą edukacją i karierą zawodową.

2. Formy realizacji zadań:

 • Diagnozowanie predyspozycji uczniów przez wychowawców oraz pedagogów.

 • Zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki kariery zawodowej, z doradcą zawodowym.

 • Kształcenie umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych, ankiet, formularzy, na zajęciach lekcyjnych.

 • Stworzenie i udostępnienie bazy informacyjnej szkół ponadpodstawowych.

 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

 • Propagowanie idei wolontariatu poprzez wolontariat  szkolny i jego opiekunów.

 • Udział w organizowanych dniach otwartych, targach edukacyjnych.

 • Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami.

3. Techniki pracy doradczej: plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne, kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy.

4. Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań doradztwa zawodowego:

Uczniowie:

 • nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,

 • potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania,

 • poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe,

 • wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji,

 • poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych,

 • uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie,

 • określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych.

5. Zasady ewaluacji:

Efektem ewaluacji powinno być doskonalenie programu służące dostosowaniu go do potrzeb i możliwości uczniów, potrzeb szkoły czy lokalnego rynku pracy. Realizacja programu powinna być na bieżąco monitorowana.

Proponowane techniki analizy programu: analiza dokumentacji (dzienniki- tematy zajęć), analiza wytworów uczniów, obserwacja poziomu zaangażowania i motywacji, zachowań uczniów, rozmowa doradcza z uczniem.

Tematyka zajęć doradztwa zawodowego:

Klasa VII

 • Moje umiejętności – moje sukcesy.

 • Ja w moich oczach.

 • Moje portfolio i e-portfolio.

 • Czy i ja mogę być bohaterem?

 • Jakie wartości są dla mnie ważne?

 • Zawody wokół nas.

 • Marzenia do spełnienia.

 • Startujemy zawodowo:

 • Jak scharakteryzować współczesny rynek pracy?

 • Praca jako wartość w życiu człowieka.

 • Szkoły zawodowe – szkołami pozytywnego wyboru.

 • W szkole czy poza szkołą? Gdzie się uczymy?

 • Co gwarantuje mi szkoła? Kwalifikacje i kompetencje.

 • Jak długo uczymy się?

 • Kariera zawodowa. Co w trawie piszczy?

 • Kim chcę zostać w przyszłości?

Klasa VIII

 • Moje umiejętności – moje sukcesy. Zdolności i uzdolnienia.

 • Ja w oczach innych.

 • Temperament jak z bajki.

 • Moje portfolio i e-portfolio.

 • Ograniczenia czy możliwości?

 • Rozpoznaję swoje aspiracje.

 • W jakich zawodach wykorzystam wiedzę z …?

 • Rzemiosło – alternatywą dla młodych zawodowców.

 • Startujemy zawodowo

 • W roli głównej – wywiad z przedstawicielem zawodu.

 • Nowe zawody na rynku pracy.

 • Moje zasoby i preferencje a oczekiwania pracodawców.

 • Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie.

 • Wolontariat – wstępem do kariery.

 • Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół ponadpodstawowych.

 • Szkoła podstawowa i co dalej? Moja edukacyjna przygoda.

 • Wybieram zawód czy szkołę.

 • Jak długo uczymy się?

 • Jak wybrać szkołę?

 • Doradca zawodowy – kto to taki?

 • Co dwie głowy to nie jedna. Kto może mi pomóc w wyborze szkoły i zawodu?

Komentowanie jest wyłączone.