Świetlica

Szkolna świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach:

7:00-8:00

11:40-15:30


Regulamin pracy świetlicy szkolnej

ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

PRACOWNICY ŚWIETLICY

 1. Pracownikami świetlicy są: nauczyciele świetlicy
 2. Nauczyciele świetlicy podlegają dyrektorowi szkoły.
 3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy (przydziały obowiązków).

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej Świetlicy szkolnej.
 2. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 4. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.
 5. Regulaminy Świetlicy szkolnej.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Do świetlicy przyjmuję się:
 2. Dzieci z klas 0-VIII, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności;
 3. W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii i basenu oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych.
 4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka- karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 5. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy każdego dnia w godz. 7:00- 15:30.
 6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
 7. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają też możliwości odrabiania lekcji.
 8. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 9. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
 10. Uczniowie przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy oraz Kontraktu świetlicowego.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 7. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dziecka w szatni bez opieki.
 8. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.
 9. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
 10. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 11. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazane. Wychowawca będzie wzywać innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 13. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 14. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 15. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
 16. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.
 17. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać na świetlicy.
 18. W świetlicy, przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 19. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.)
 20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

 1. Uczeń ma prawo do:
 2. respektowania swoich praw i obowiązków;
 3. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
 4. rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
 5. rozwijanie swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
 6. życzliwego, podmiotowego traktowania;
 7. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 8. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 9. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej ( zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);
 10. poszanowania godności osobistej, ochrony przed pomocą fizyczną i psychiczną;
 11. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;
 12. korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 1. przestrzegać określonych zasad, dotyczących wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowywania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowanie sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
 2. zostawić tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
 3. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
 4. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
 5. meldować wszystkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
 6. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
 7. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
 8. zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

Komentowanie jest wyłączone.