• Lekkoatletyka

Rok szkolny 2023/24

Celem głównym tych zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi konkurencjami lekkiej atletyki, rozwój wytrzymałości oraz sprawności ogólnej. Realizacja powyższych celów nastąpi poprzez naukę techniki podstawowych konkurencji lekkoatletycznych oraz zastosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych, w tym z wykorzystaniem ćwiczeń z zakresu gier zespołowych i innych dyscyplin. W celu zachowań prozdrowotnych uczestnicy będą wdrażani w higienę osobistą zajęć treningowych.

Program będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2023/2024 na zajęciach dodatkowych dla uczniów klas I-III oraz 1 godziny tygodniowo dla uczniów klas IV-VIII.

Cele edukacyjne:

 • wyrabianie postawy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu,

 • doskonalenie sprawności i tężyzny fizycznej,

 • wspieranie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,

 • rozładowanie napięć i stresów życia szkolnego, wprowadzenie pogodnego nastroju,

 • umiejętność współdziałania w grupie rówieśników,

 • motywowanie do aktywności, samokształcenia i samodoskonalenia w wybranej dyscyplinie,

 • wzbogacanie podstawowych umiejętności lekkoatletycznych,

 • kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,

 • przestrzeganie zasad „fair play” we współzawodnictwie,

 • podwyższanie wydolności ogólnej organizmu,

 • wyrabianie postawy uczciwości i pomocy słabszym,

 • przygotowanie organizmu do wysiłku pod kątem realizacji konkretnych zadań ruchowych,

 • doskonalenie taktyki i techniki gier zespołowych,

 • doskonalenie techniki biegów i skoków lekkoatletycznych,

 • wzmacnianie odporności fizycznej i psychicznej,

 • kształtowanie zdolności organizacyjnych,

 • indywidualne doskonalenie umiejętności ruchowych zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia

 • stwarzanie warunków do samodzielnego stosowania opanowanych umiejętności w wybranych formach aktywności,

 • stwarzanie możliwości dokonywania przez uczniów systematycznej samokontroli własnej sprawności fizycznej i nabytych umiejętności,

 • przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa,

 • włączanie do organizowania i sędziowania zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych,

 • stwarzanie możliwości wykazania się sprawnością fizyczną i nabytymi umiejętnościami na tle klasy lub szkoły, proponując udział w rywalizacji sportowej

 • nabywanie wiedzy i umiejętności społecznych,

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności,

 • poszerzanie umiejętności społecznych,

 • podnoszenie zdolności komunikacyjnych,

 • poprawa tempa pracy i umiejętności koncentrowania się na zadaniu,

 • budowanie pozytywnej samooceny i adekwatnego poczucia własnej wartości uczniów,

 • doskonalenie zdolności wzrokowych i manualnych oraz ich integracji,
 • wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci oraz dbanie o prawidłowe relacje z rówieśnikami, rozwijanie samoświadomości, integrowanie z grupą szkolną.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia prowadzone są przez mgr Karolinę Kostko oraz mgr Grzegorza Makala.

 

 


Komentowanie jest wyłączone.