Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe ,,Gry i zabawy”

W zajęciach uczestniczą dzieci z Oddziałów Przedszkolnych A, B i C. Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.  

,,Gry i zabawy” służą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.  Dzięki zajęciom dzieci uczą się aktywnie spędzać czas, poznają różne gry i zabawy. Największą radość sprawiają dzieciom różnego rodzaju zabawy rytmiczno- ruchowe, a także zajęcia plastyczne i gry stolikowe. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.

Cele zajęć:

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez poznawanie rodzajów i reguł różnych gier i zabaw.
 3. Doskonalenie percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości.
 4. Wyzwalanie u dzieci odwagi i samodzielności.
 5. Stymulowanie twórczości dzieci.
 6. Zdobywanie umiejętności współżycia w grupie.

Tenis stołowy

Zajęcia z gry w tenisa stołowego prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego, pełnego pasji i nowatorskich metod wprowadzanych na każdych zajęciach. Na treningach z gry w tenisa stołowego uczestniczy 20 uczniów, z czego 15 z nich to chłopcy a 5 to dziewczęta. Zajęcia pozwalają naszym uczniom nabierać wysokich umiejętności tak by Ci mogli je prezentować na zawodach międzyszkolnych. Podczas treningów uczniowie mogą nabywać następujące umiejętności:

 • Serwowanie piłki forhendem i backhandem.
 • Uderzenie piłki top spinem, podcięciem, lobem, półwolejem stroną forhandową i backhandową
 • Stosowanie rotacji i antyrotacji
 • Odbiór piłki prostej, podkręconej, podciętej.

Po za umiejętnościami ruchowymi uczniowie uczestniczący w zajęciach z tenisa stołowego rozwijają swoją pasję oraz zwiększają wiedzę na temat tej dyscypliny. Kształtują takie cechy osobowości jak: sumienność, pewność siebie, wytrwałość. 


Szkółka Piłkarska

Zajęcia z piłki nożnej w naszej szkole prowadzone są przez nauczyciela WF, wciąż aktualnego piłkarza grającego na trzecioligowych boiskach, będącego też wykwalifikowanym trenerem z licencją UEFA B. Treningi odbywają się w dwóch grupach wiekowych, gdzie łącznie uczestniczy 50-ciu uczniów.

 • Klasy I – III – 15 uczniów
 • Klasy IV – VIII – 35 uczniów

W zajęciach uczestniczą zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Do szkółki może dołączyć każdy uczeń bez względu na poziom swoich umiejętności. Na zajęciach uczymy się i doskonalimy takie umiejętności jak:

 • Indywidualne umiejętności techniczne (przyjęcie, podanie, uderzenie na bramkę)
 • Umiejętność gry 1×1 (drybling, prowadzenie piłki, zwody)
 • Małe gry, gry zadaniowe, fragmenty gry (gra 2×2, 3×3, gry w przewadze, na 4 bramki, bez bramkarzy)

Po za sportowymi aspektami zajęć, podczas treningów uczniowie nabywają takich wartości jak: współpraca, gra fair play, zdrowa rywalizacja, wytrwałość, pracowitość, sumienność.


Robotyka

Zajęcia dodatkowe  z  robotyki skierowane są do uczniów  klas I-III i odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia  mają na celu rozwijanie kreatywnego i analitycznego myślenia, umiejętności planowania a także rozwijanie umiejętności manualnych podczas budowania robotów. Uczestnicy zajęć pracują w grupach, każda  grupa ma do dyspozycji  zestaw JIMU AstroBot firmy UBTECH i tablet Lenovo z zainstalowaną aplikacją, pozwalającą tworzyć programy dla zbudowanych robotów. Programując roboty, uczniowie poznają podstawowe idee tworzenia i działania algorytmów. Podczas zajęć są wykorzystywane  narzędzia TIK dostępne w szkole-monitory multimedialne, laptopy. Zajęcia programowania z robotami JIMU idealnie komponują się z nowymi wytycznymi dotyczącymi lekcji informatyki w szkołach począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Roboty JIMU ułatwiają realizację istotnego celu kształcenia informatycznego, jakim jest programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VIII

            Zajęcia prowadzone są w trzech grupach ( kl. IV-V, kl. VI-VII, kl. VIII)   w wymiarze jednej  godziny tygodniowo dla każdej z trzech grup. Głównym celem  zajęć  jest wyrównywanie braków edukacyjnych z zakresu matematyki, powtarzanie i utrwalanie materiału programowego, oraz wyposażenie ucznia, w zależności od jego poziomu wiedzy z matematyki, w wiadomości i umiejętności matematyczne umożliwiające zdobywanie pozytywnych ocen, a także kontynuację nauki matematyki w kolejnych klasach. Podczas zajęć uczniowie  wyrabiają  nawyk systematycznej i samodzielnej pracy, oraz doskonalą umiejętność współdziałania w grupie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi TIK, w tym ekranów interaktywnych, multipodręczników i multićwiczeń, uczniowie aktywnie  uczestniczą w zajęciach.


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

KLASY VI- VII

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU W WYMIARZE 45 min.

Cele:

 • wyrównanie braków edukacyjnych;

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • wyposażenie uczniów w umiejętności sprawnego komuikowania się w języku polskim;

 • wzmacnianie u uczniów poczucia ich własnej wartości;

 • uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji;

Założenia programu:

 1. W zajęciach uczestniczą klasy VI- VII

 2. Umiejetnosci wyniesione z zajęć uczniowie utrwalają samodzielnie, starannie wykonują zlecone zadania, umieją je oceniać, wskazując zalety i wady

 3. Wszystkie wiadomości teoretyczne prezentowane są tak, aby wykazać ich praktyczną przydatność


KOŁO POLONISTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

KLASA VIII

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU W WYMIARZE 45 min.

Cele:

 • uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii i interpunkcji;

 • ubogacanie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami;

 • kształtowanie sprawności komunikacyjnych ;

 • wyrabianie nawyków samokształceniowych;

 • wzbudzanie wiary w możliość pokonywania istniejących trudności sprawnego posługiwania się językiem polskim

Założenia programu:

   1. W zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie klasy VIII

   2. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadomie posługiwać się językiem

   3. Wszystkie wiadomości teoretyczne prezwntowane są tak, aby wykazać ich praktyczną przydatność

   4. Przygotowaie uczniów do egzaminu ósmoklasisty


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

KLASA VIII

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU W WYMIARZE 45min.

Cele:

 • wyrównanie braków edukacyjnych;

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • wyposażenie uczniów w umiejętności sprwnego komunikowania się w języku polskim;

 • wzmacniania u uczniów ich własnej wartości ;

 • uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji;

 • bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się slownikami;

 • kształtowanie sprawności komunikacyjnych;

 • wyrabianie nawyków samokształceniowych;

 • usystematyzowanie wiedzy niezbędnej podczas egzaminu ósmoklasity;

 • rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim .

Założenia programu:

 1. W zajęciach uczestniczą klasy VIII posiadający braki w wiadomościach z języka polskiego, w tym uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz posiadający opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej

 2. Umiejetnosci wyniesione z zajęć uczniowie utrwalają samodzielnie, starannie wykonują zlecone zadania, umieją je oceniać, wskazując zalety i wady

 3. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadomie posługiwac się językiem

 4. Wszystkie wiadomości teoretyczne prezentowane są tak, aby wykazać ich praktyczną przydatność


KOŁO POLONISTYCZNE Z JĘZYKA POLSKIGO

KLASA V

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU W WYMIARZE 45 min.

Cele:

 • ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego;

 • uzupełnienie i wzbogacenie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji ;

 • ubogacanie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami ;

 • kształtowanie sprawności komunikacyjnych ;

 • wyrabianie nawyków samokształceniowych ;

 • wzbudzanie wiary w możliość pokonywania istniejących trudności sprawnego posługiwania się językiem polskim ;

 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie;

 • rozwijanine odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe.

Założenia programu:

   1. W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie klasy V

   2. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadomie posługiwać się językiem

   3. Wszystkie wiadmości teoretyczne prezentowane są tak, aby wykazać ich praktyczną przydatność

   4. Przygotowanie uczniów do konkursów polonistycznych


KOŁO POLONISTYCZNE

KLASY VI – VII

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU W WYMIARZE 45 min.

Cele:

 • ugruntowanie wiedzy zdobytej ne lekcjach języka polskiego;

 • uzupełnienie i wzbogacenie wiadomości dotyczących nauki o języku, interpuncji, ortografii;

 • ubogacanie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami

 • kształtowanie sprawności komunikacyjnych ;

 • wyrabianie nawyków samokształceniowych ;

 • wzbudzanie wiary w możliość pokonywania istniejących trudności sprawnego posługiwania się językiem polskim ;

 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanine odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe.

Założenia programu:

 1. W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie klas VI- VII

 2. Uczestnicy zajęć wyrabają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadommie posługiwać się językiem

 3. Wszystkie wiadmości teoretyczne prezentowane są tak, aby wykazać ich praktyczną przydatność

Komentowanie jest wyłączone.