Zarządzenie Nr 2/12/2020

Zarządzenie Nr 2/12/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie

w sprawie organizacji opieki świetlicowej w okresie ferii świątecznych i zimowych

z dnia 08.12.2020 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm.

§ 1 Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, zarządza, co następuje:

  1. W sytuacji, gdy opieka nad dziećmi nie może być sprawowana w domu, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie zapewnia dzieciom z  Oddziałów Przedszkolnych A, B, C opiekę świetlicową w dniach: 23, 28, 29, 30, 31 grudnia.
  2. W okresie ferii zimowych, tj. od 4.01.2021 r. do 17.01.2021 r. szkoła organizuje zajęcia świetlicowe uczniom oddziałów przedszkolnych oraz uczniom klas I-III w sytuacji braku możliwości sprawowania opieki domowej.
  3. W okresie organizacji zajęć świetlicowych szkoła nie zapewnia dowozu, a opieka trwa od godz. 7:00 do godz. 15:00. Szkoła zapewnia żywienie w obowiązującej dotychczas formie.
  4. Zapisów na zajęcia świetlicowe można dokonać osobiście w sekretariacie szkolnym, telefonicznie lub poprzez e-mail: janowszczyzna.sekretariat @ o2.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2020 r.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły

Janusz Pawłowski

Komentowanie jest wyłączone.